Asociacija atstovauja narių teisėms įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijose, sprendžiant šakos vystymo strategiją, konkurencijos, santykių su žemdirbiais bei kitus klausimus, kaupia ir teikia įmonėms reikalingą informaciją.


Dalyvauja rengiant ir svarstant Asociacijos nariams aktualius Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius ir kitokius teisės bei norminius aktus.


Atstovauja ir gina savo narių interesus valstybinėse ir kitose Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių organizacijose.


Rengia seminarus, metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius, reklaminius prospektus, kitus leidinius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais.


Analizuoja esamos norminės dokumentacijos naudojimą, daro išvadas ir teikia pasiūlymus Asociacijos nariams bei valstybinėms institucijoms dėl standartų, techninių sąlygų ir įvairios norminės bei apskaitos dokumentacijos tobulinimo.


Palaiko glaudžius ryšius su kitomis Lietuvos Respublikoje funkcionuojančiomis asociacijomis, sąjungomis, susivienijimais bei jų nariais, keičiasi informacija.


Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis. Asociacija yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Europos pašarų gamintojų federacijos (FEFAC) narė ir atstovauja Asociacijos narių interesams šiose organizacijose.